Chrzest święty

Chrzest jest bramą do życia i Królestwa Bożego, przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom aby mieli życie wieczne. Chrzest jest sakramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła. Ochrzczeni w Imię Trójcy Świętej stajemy się własnością Boga i Jego ukochanymi dziećmi.

Celebracja sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii:

1. Sakrament chrztu św. w naszej parafii udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00. Dziecko do chrztu św. mają obowiązek zapisać tylko rodzice lub jeden z rodziców (nigdy zaś babcia, albo ktoś z rodziny).

2. Jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, jest możliwe zapisanie dziecka do chrztu w naszej parafii, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.

3. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:
- przynieść akt urodzenia dziecka z USC;
- podać datę ślubu kościelnego rodziców;
- podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania);
- podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania).

4. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze katolickiej i że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).

5. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.

6. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni przedłożyć wcześniej zaświadczenie od Proboszcza własnej parafii, zawierające informację, że są praktykującymi katolikami (np. nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych!).

7. W dniu chrztu św. trzeba przybyć do kościoła ok. 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i udać się do zakrystii celem dopełnienia formalności (kartki od spowiedzi rodziców i chrzestnych, podpisy w Księdze Chrztów). Następnie należy zająć miejsce w pierwszej ławce i oczekiwać na rozpoczęcie Mszy Świętej.

8. Przychodząc na Mszę św. chrzcielną należy mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

9. Imię nadawane dziecku powinno być imieniem świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga.

10. Chrzestny powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 16 lat
- być praktykującym katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania
- prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym)
- przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

Małżeństwo

Przez chrzest, który jest sakramentem wiary, mężczyzna i kobieta raz na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, tak że ich małżeńska wspólnota zostaje wchłonięta przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Z tej nowej godności wynika, że ważne małżeństwo ochrzczonych zawsze jest sakramentem

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Narzeczeni zgłaszając się do Księdza Proboszcza powinni ze sobą przynieść:

- Dowody osobiste.

- Metryki chrztu (niedawno wydane). Ważność metryki potrzebnej do ślubu wynosi sześć miesięcy, licząc od daty wystawienia do daty ślubu. Metrykę wybieramy osobiście w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni.
Metrykę może odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba (np. rodzic), jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie) – ma ono zawierać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane).
Jeżeli ktoś został ochrzczony w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny, nie przedkłada metryki chrztu.

- Wdowiec i wdowa przedkładają świadectwo zgonu współmałżonka.

- Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy szkoły średniej.

- Świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „Kurs przedmałżeński”). Kurs ten jest wymagany do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie.